Akce (cenní papíry) 5 5 12

Akce (cenní papíry)

Akce je majetkový cenný papír ztělesňující vlastnické právo. Majitel akcie (akcionář) je spoluvlastníkem akciové společnosti, která akci vydala (emitovala) a má tedy podíl na majetku akciové společnosti. Práva a povinnosti majitele akcie upravuje kromě obchodního zákoníku také zákon o cenných papírech.

S vlastnictvím akcie se pojí mj. zejména právo na podíl na zisku akciové společnosti, tzn. právo na dividendu. O výši dividendy rozhoduje každý rok s ohledem na hospodářský výsledek, který společnost dosáhla, valná hromada složené s akcionářů. Výše dividendy je tak proměnlivá, v závislosti na dosaženém hospodářském výsledku, čímž se akcie odlišuje od cenných papírů s pravidelným a pevně stanoveným výnosem (vkladní knížky, termínované vklady, obligace). Pokud v daném roce akciová společnost vykazuje ztrátu, akcionářům se neposkytuje žádná dividenda.

Častěji než na dividendu upírají vlastníci akcií pozornost na vývoj kurzů akcií na burzách cenných papírů. Růst kurzů umožňuje získat kromě dividend také zajímavé zhodnocení akcií. Kurz na burze je vlastně skutečnou hodnotou akcie. Výše kurzu je ovlivňována dosahovanými, resp. očekávanými hospodářskými výsledky společnosti, objemem produkce firmy, jakož i stavem ekonomiky státu, ve kterém společnost působí. Kurz se vytváří na základě nabídky a poptávky po akciích dané akciové společnosti na burze cenných papírů. Není stabilní a může se výrazně měnit například pozitivní informací o vývoji hospodářského odvětví, ve kterém společnost působí, jakož i pozitivními informacemi o stavu ekonomiky.

 

Kurz může vzrůst pokud například:

 • roste zisk firmy
 • roste obrat firmy
 • vzroste základní kapitál společnosti
 • roste produkce odvětví
 • firma provede úspěšnou restrukturalizaci

 

Výhody, které přináší obchodování s akciemi

 • výnos z pohybu kurzu
 • dividenda
 • podíl na významných společnostech
 • lehčí prodej jako u dluhopisů

 

Hlavní nevýhody akcií

 • zdanění dividendy
 • nepravidelné výplaty dividendy
 • riziko akciového trhu
 • s investováním do akcií se spojuje vyšší riziko než s investováním do dluhopisů

 

Akcie nepatří mezi krátkodobé investiční nástroje, optimální doba investování do akcií se počítá v letech. Proto akcie nejsou vhodné pro lidi, kteří chtějí vidět pozitivní výsledky rychle.

 

Členění akcií 

Podle formy vyjádření spoluvlastnictví známe dva druhy akcí:

 • Akcie, které znějí na jistou pevnou částku (např. 1 000 000 Kč), mají tedy nominální (paritní, jmenovitou) hodnotu vyznačenou přímo na akcií. Jde o převládající typ akcií.
 • Podílové akcie, které představují jistý podíl (např. 1 / 10 000) čistého vlastního kapitálu podniku

 

Podle formy v jaké jsou vydány, může jít o:

 • listinné cenné papíry - akcie ve formě listin, v tomto případě vlastník prokazuje své vlastnictví akcí
 • zaknihované cenné papíry - jde o akcie, které mají jen formu zápisu do zákonem stanovené evidence cenných papírů. Majitel akcie nemá v ruce listinu, ale jen výpis potvrzující, že na jeho účtu příslušné akcie vedou. Jde o akcie získané kupónovou privatizací, mají formu záznamu v evidenci Střediska cenných papírů

 

Podle způsobu označení vlastníka

Akcie na majitele - za majitele se považuje majitel (držitel), při prodeji se majetkový převod uskutečňuje pouze předáním cenného papíru (dispozičního práva s ním) mezi prodávajícím a kupujícím

Akcie na jméno - jsou vázány na konkrétního akcionáře. Vykonávat práva spojená s akciemi může jen ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Akciová společnost může stanovit podmínky převodu, podmínkou může být například souhlas akciové společnosti s převodem.

 

Podle rozsahu práv a povinností spojených s vlastnictvím akcií

- Kmenové akcie, vlastníci tohoto typu akcí požívají plná práva a musí plnit všechny povinnosti akcionářů.

Právem akcionářů je

Podílet se na řízení společnosti; získávat podíl na zisku (dividendu), odpovídající podíl na likvidačním zůstatku

Povinností akcionářů je

Zaplatit společnosti plnou hodnotu akcií, které upsal; ručit za závazky společnosti do výše ještě nesplacené hodnoty akcií, které upsal. Nad tuto hranici akcionář za závazky společnosti neručí.

 

- Zaměstnanecké akcie - jde o akcie na jméno a zaměstnanci je získávají za výhodných podmínek určených stanovami společnosti. Jejich přínosem pro společnost je i v tom, že zvyšují zájem zaměstnanců o prosperitu společnosti.

- Prioritní akcie, oproti kmenovým akciím mají dvě výhody

Dividenda, která na ně připadá, má přednost před výplatou dividend na kmenové akcie, tzn. že se vyplácejí prioritně před kmenovými akciemi.

Při likvidaci společnosti z likvidačního výnosu nejdříve uspokojují nároky vlastníků prioritních akcií

 

Občas je majetkem firmy kromě akcií, cenných papírů i starožitný nábytek, diamanty, či obrazy. Jejich hodnota se určuje podle nákupní ceny, nebo ji odhadne odhadce.